دوستی

دوستی یک نیاز است

انسان موجودی اجتماعی است و نمیتواند تنها زندگی کند. تنهایی برای انسا نها احساس ناخوشایندی است. دوستی یکی از مهمترین نیا زهای ما به شمار میرود. همه ی ما نیاز داریم که دوستانی داشته باشیم تا هم به آنها محبّت کنیم و هم مورد توجّه و مهربانی قرار بگیریم. خداوند در سرشت ما انسا نها میل به محبتّ کردن و محبتّ دیدن و نیاز به برقراری ارتباط بادیگران را قرار داده است.