آداب دوستی

میگویند: پیدا کردن دوست آسان است امّا نگهداری آن مشکل!