نگاره ۲

کتاب فارسی  اول دبستان از دو قسمت  “نگاره ها ونشانه ها”  تشکیل شده است .

نگاره ها به معنی تصویر خوانی  هستند که هدف آنها گسترش دایره ی لغات و بالا بردن دقت و تمرکز وتقویت انواع مهارت های دیداری وشنیداری و….. می باشد.

همراه با  آموزش هر نگاره دانش آموزان  در کتاب نگارش  نوشتن را آغاز و تمرین می نمایند .