درس ۶
پیام رمز را پیدا کن (۲)

قسمت ۱- صفحه ۴۸ و ۴۹

قسمت ۲- صفحه ۵۲