فیلم های آموزشی علوم دوم دبستان

علوم

1

گردش در باغ (قسمت اول)

09:12
2

گردش در باغ (قسمت دوم)

3

آب و هوای سالم

4

آزمایش صفحه ۱۷

5

زندگی ما و گردش زمین

6

کار در کلاس صفحه ۲۵

7

زندگی و گردش زمین - قسمت دوم (صفحه ۲۶ و ۲۷)

8

فواید خورشید (صفحه ۲۸)

9

طوفان (درس۴)

10

بادنما (درس ۴)

11

گردش زمین

12

آزمایش صفحه ۴۲

13

آزمایش صفحه ۴۳

14

پیام زمر را پیدا کن (قسمت اول)

15

پیام رمز را پیدا کن (قسمت دوم)

16

پیام رمز را پیدا کن (قسمت ۳)

17

اگر تمام شود (قسمت اول صفحه ۵۴-۵۶)

18

اگر تمام شود (قسمت دوم صفحه ۵۷ و ۵۸)

19

اگر تمام شود (قسمت سوم صفحه ۶۰ و ۶۱)

20

بسازیم و لذت ببریم (درس ۸)

21

سرگذشت دانه ها (درس۹)

22

مشاهده کنید صفحه ۶۸ (درس ۹)

23

قلمه بزنید (درس۹ صفحه ۶۹)

24

درون آشیانه ها (درس ۱۰)

25

من رشد میکنم (درس ۱۱ قسمت اول)

26

کار در کلاس صفحه ۷۷ (درس ۱۱ )

27

دندان ها رشد میکنند (درس ۱۱ قسمت دوم)

28

برای جشم آماده میشوم (درس ۱۲ قسمت اول)

29

برای جشن آماده میشویم (درس ۱۲ قسمت دوم)

30

بعد از جشن (درس ۱۳ قسمت اول)

31

جای خشک و نمناک (درس ۱۳ قسمت دوم)

32

باقی مانده مواد خوراکی (درس ۱۳ فسمت سوم)

33

مواد شوینده (درس ۱۳ قسمت چهارم)

34

جدا سازی زباله ها‌ (درس ۱۳ قسمت پنجم)

35

نان (قسمت اول)

36

نان (قسمت دوم)